Våre verdiar

Disiplin

Vi held lovnader, leverer med presisjon og ber det ansvaret som er vårt

Integritet

Vi er ærlege og har eit medvite forhold til eigne verdiar og faglege forankring

Nærvær

Vi aktiviserer heile vårt sanseapparat og vår evne til å vere oppmerksamt tilstades for å bli i stand til å vere til nytte for den andre

Respekt

Vi arbeider ut frå ein grunnleggjande respekt for våre oppdragsgjevarar og for kvarandre

Eigenutvikling

Vi strekkjer oss mot å utvikle oss som fagpersonar, ut frå medvitet om samanhengen ellom fag og person

Heilskap

Som konsulentfirma vektlegg vi: Eigne oppgåver som ein del av eit prosjekt/ein prosess. Prosjekt/prosess som ein del av ei verksemd. Verksemd som ein del av samfunnet