Skreddarsydde utviklingsprosessar med menneske i sentrum

Lederutvikling

Teamutvikling

Coaching

Vår faglege forankring

Vi legg vekt på forankring i praktisk brukeleg og velprøvd teori og metode:
• Kontinuerleg læring og utvikling er nødvendig for stadig å kunne levere
• Resultat av utviklingstiltak vert best sikra gjennom arbeid på både individ-, gruppe- og organisasjonsnivå
• Læring gjennom erfaringsbasert pedagogikk
• Planmessig stegvis endringsleiing
• Prinsipp og metode i gestaltveiledning og heilskapsfokusert pedagogikk
• Vi kombinerer system- og gestalttenking

Vi trur ikkje på:
• Organisasjonsutvikling utan menneskeutvikling
• Leiarutvikling utan eigenutvikling
• Å tre fancy standardpakkar nedover hovuda på folk

Vi trur på:
• Forankra og langsiktig tilrettelegging
• Skreddarsøm
• Utvikling av menneskelege ressursar krev bevisstgjering og trening

Våre Tenester

 • Modulbasert
 • Kartlegging med 360 grader tilbakemelding
 • Trening ut frå kartlegging
 • Individuelle treningsplanar
 • Realistiske og konkrete læresituasjonar
 • simulering med videoopptak
 • Vektlegging av fagpersonleg utvikling
 • Utdanning i gestaltveiledning/coaching
 • Utvikling av verksemda parallelt med personleg utvikling
 • Gjere basis for teamet tydeleg: Felles mål, struktur for samarbeidet, samspelsverdiar
 • Utvide kjennskapen til kvarandre
 • Observere teamet i arbeid og gi ærlege tilbakemeldingar
 • Tilbakemeldingar på både tema- og individnivå
 • Klargjering av forventningar mellom teammedlemmar/leiar
 • Ferdigheitstrening
 • Coaching som strategisk HR-tiltak i organisasjonen
 • Tilbakemelding til organisasjonen av tematiske mønstre som kjem fram gjennom coaching
 • Fasetenking i samtalen og i totalprosessen
 • Autentisk relasjon mellom coach og coachee
 • Coaching som jobbrelatert fagpersonleg utvikling
 • Intervjuguide tilpassa målet med kartlegginga
 • Individuelle personlege intervju
 • Beskrivande tilbakemelding gjennom informantane sine eigne ord
 • Tilrådingar knytta til tema som står sentralt etter analysen
 • Vere tilretteleggjar i planlegging, gjennomføring og evaluering
 • Styrke kompetansen i endringsleiing til nøkkelpersonar parallelt med gjennomføring av endringsprosjekt
 • Innføring i sentrale prinsipp. Demonstrasjon og trening i sentrale metodar
 • Parallell innføring i basisferdighetar for god kommunikasjon
 • Praktisk eigentrening
 • Vektlegging av eigenmedvit som coach

Våre Tenester

Lederutvikling

 • Modulbasert
 • Kartlegging med 360 grader tilbakemelding
 • Trening ut frå kartlegging
 • Individuelle treningsplanar
 • Realistiske og konkrete læresituasjonar
 • simulering med videoopptak
 • Vektlegging av fagpersonleg utvikling
 • Utdanning i gestaltveiledning/coaching
 • Utvikling av verksemda parallelt med personleg utvikling

Teamutvikling

 • Gjere basis for teamet tydeleg: Felles mål, struktur for samarbeidet, samspelsverdiar
 • Utvide kjennskapen til kvarandre
 • Observere teamet i arbeid og gi ærlege tilbakemeldingar
 • Tilbakemeldingar på både tema- og individnivå
 • Klargjering av forventningar mellom teammedlemmar/leiar
 • Ferdigheitstrening

Coaching

 • Coaching som strategisk HR-tiltak i organisasjonen
 • Tilbakemelding til organisasjonen av tematiske mønstre som kjem fram gjennom coaching
 • Fasetenking i samtalen og i totalprosessen
 • Autentisk relasjon mellom coach og coachee
 • Coaching som jobbrelatert fagpersonleg utvikling

Kulturkartlegging

 • Intervjuguide tilpassa målet med kartlegginga
 • Individuelle personlege intervju
 • Beskrivande tilbakemelding gjennom informantane sine eigne ord
 • Tilrådingar knytta til tema som står sentralt etter analysen

Omstillingsarbeid

 • Vere tilretteleggjar i planlegging, gjennomføring og evaluering
 • Styrke kompetansen i endringsleiing til nøkkelpersonar parallelt med gjennomføring av endringsprosjekt

Undervisning i coaching og veiledning

 • Innføring i sentrale prinsipp. Demonstrasjon og trening i sentrale metodar
 • Parallell innføring i basisferdighetar for god kommunikasjon
 • Praktisk eigentrening
 • Vektlegging av eigenmedvit som coach