Våre verdiar

Disiplin

  • Vi held lovnader, leverer med presisjon og ber det ansvaret som er vårt

 

Integritet

  • Vi er ærlege og har eit medvite forhold til eigne verdiar og faglege forankring

 

Nærvær

  • Vi aktiviserer heile vårt sanseapparat og vår evne til å vere oppmerksamt tilstades for å bli i stand til å vere til nytte for den andre

 

Respekt

  • Vi arbeider ut frå ein grunnleggjande respekt for våre oppdragsgjevarar og for kvarandre

 

Eigenutvikling

  • Vi strekkjer oss mot å utvikle oss som fagpersonar, ut frå medvitet om samanhengen ellom fag og person

 

Heilskap

  • Som konsulentfirma vektlegg vi: Eigne oppgåver som ein del av eit prosjekt/ein prosess. Prosjekt/prosess som ein del av ei verksemd. Verksemd som ein del av samfunnet